Myanmar Web Store
We build awesome websites


Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ?

Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ?

          Content Delivery Network ဆိုတာကေတာ့ သင့္၏ မူလ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ရွိေနေသာ server ႏွင့္ သင္ရဲ႕ website ကို လာေရာက္လည္ပတ္သူတို႔ၾကား ေဒတာမ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေပးႏိုင္ေသာ Network တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

           Content delivery Network သည္ website မွာရွိေသာ static data မ်ားကို သိမ္ဆည္းေပးထားၿပီး visitor မ်ားက website ကို လာေရာက္လည္ပတ္ေသာအခါ static data အတြက္ origin server ထိသြားရန္မလိုဘဲ CDN မွ တစ္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

          အသုံးျပဳသူသည္ ပထဝီအေနအထားအေနျဖင့္မည္မွ်ပင္ေဝးကြာေနပါေစ CDN သည္သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အနီးဆုံးေနရာမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ website ၏ performance မွာ သိသိသာသာ ျမန္လာပါသည္။

CDN ကဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ?

ဥပမာ အေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ သင္၏ဝဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းအရာ ကိုလက္ခံသည္ မူရင္းဆာဗာ သည္ US တြင္ရွိသည္ဆိုပါစို႔ သို႔ေသာ္ သင္website ထံလာေရာက္လည္ပတ္ေသာသူသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Myanmar ႏိုင္ငံက ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေတာင္းဆိုတိုင္း US မွရွိေသာ server ထံသို႔ပို႔ရၿပီး သူ၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ US မွတစ္ဆင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပထဝီ တည္ေနရာအေနျဖင့္ အရမ္းေဝးကြာေသာ ေနရာ ႏွစ္ခုၾကား ေဒတာေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းကို လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ရဲ႕ website သည္ အေတာ္ ေလး ေနမည္ျဖစ္သည္။

          Myanmar visitor သည္သင္၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုသည့္ အခါတိုင္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုအၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္က အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

၁. Myanmar မွUS အထိ စုစုေပါင္းအကြာအေဝး

၂. ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ router တစ္ခုစီမွၾကာျမင့္ခ်ိန္

      မူလဆာဗာသည္ေတာင္းဆိုမႈကိုလက္ခံရယူရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ၊ ၎လက္ခံရရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ အလားတူျဖစ္သည္။ ဒီလည္ပတ္မႈ ခရီးစဥ္ကို မီလီစကၠန္နဲ႔တိုင္းတာၿပီး RTT (round trip time)လို ေခၚပါသည္။

          CDN ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ latency (Data မပို႔ခင္မွာ ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္) ႏွင့္ RTT (round trip time) ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

          CDN ကိုတကမာၻလုံးျဖန႔္ေဝေနေသာဆာဗာမ်ားမွျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ Myanmar visitors မ်ားကသင္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း CDNကိုအသုံးျပဳထားတဲ ဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ content မ်ားကို US မွတစ္ဆင့္လက္ခံရရွိမည္မဟုတ္ပဲ Myanmar ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ CDN ကိုေရးဆြဲထားေသာ server မွတစ္ဆင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္သားရမွာကေတာ့ CDN အတြက္အသုံးျပဳထားေသာ server သည္ static content ေတြကိုသာ သိမ္ဆည္းေပးထားၿပီး Dynamic Content ေတြဆိုလွ်င္ေတာ့ မူလ Server ဆီသို႔သြားယူရပါသည္။

          CDN ကိုေရးဆြဲထားေသာဆာဗာမ်ား၌ သင္၏ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာကို cached version အေနႏွင့္ သိမ္းဆည္းေပးထားၿပီး၊ အသုံးျပဳသူက ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း၎ cached version content ေတြကိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ ျပန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

      CDN ကိုေရးဆြဲထားေသာဆာဗာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိၿပီး၊ ဒီလိုနည္းလမ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ latency ႏွင့္ Round Trip Time (အသြားအျပန္ၾကာခ်ိန္) ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။


CDN အသုံးျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ာ


  • Improving website load times – ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားကို CDN server သည္ပိုမိုနီးကပ္စြာ content မ်ားကိုျဖန႔္ျဖဴး‌‌ေပး‌ေသာ‌‌ေၾကာင့္ visitorsမ်ား သည္ web page မ်ား ကိုပိုမိုျမန္ဆန္စြာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ CDNသည္ Site ကို loading အရမ္းၾကာေနျခင္းမွ ‌‌ေရွာင္ရွားေပးႏိုင္ေသာ‌ေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး Visitor မ်ားသည္ ပိုမိုၾကာရွည္စြာရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  • Reducing bandwidth costs – Website hosting တစ္ခု၏ Bandwidth အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ေပးရေသာကုန္က်ေငြသည္ မ်ားပါသည္။ CDN သည္ caching and အျခား optimizations လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာေၾကာင့္ bandwidth consumption ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး website hosting အတြက္ေပးရေသာ ကုန္က်ေငြမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။
  • Increasing content availability and redundancy – မ်ားစြာေသာ traffic (website တြင္အသြားအလာရွိျခင္း) သို႔မဟုတ္ ဟာ့ဒ္ဝဲျပတ္ေတာက္မႈမ်ားသည္ပုံမွန္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔၏ျဖန႔္ေဝထားေသာသေဘာသဘာဝအရ CDN သည္ traffic မ်ားစြာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္႐ုံသာမက hardware ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွာလည္း မ်ားစြာ‌ေသာ မူရင္းဆာဗာ မ်ားထက္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။
  • Improving website security – CDN သည္ DDoS attack ကို ‌‌ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း ၊ လုံၿခဳံေရးလက္မွတ္မ်ားတိုးတက္မႈႏွင့္ အျခားတိုးတက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လုံၿခဳံေရးကိုျမင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

    See More Posts- Click Here

Like and Follow Our Facebook- Myanmar Web Store

Leave a Reply

Your email address will not be published.