ေစ်းႏွုန္းမ်ား

ေစ်းနွုန္း မ်ား

၀က္ဆုိက္ဒ္ ဒီဇို္င္း နွုန္းထားမ်ား

သင့္လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီ၍ , အဆင့္အတန္းမွီ ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းနွုန္းထားမ်ားကို အခုပဲ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

ေငြအဆင့္

 • 1 အီးေမးလ္ အုိင္ဒီ
 • 10 စာမ်က္နွာ
 • 10GB SSD Storage
 • 25,000 ဦးေရ (တစ္လအတြင္း)
လူၾကိဳက္ အမ်ားဆုံး

ေရႊအဆင့္

 • 5 အီးေမးလ္ အုိင္ဒီ
 • 25 စာမ်က္နွာ
 • 15GB SSD Storage
 • 100,000 ၾကည့္ရွူသူ ဦးေရ (တစ္လအတြင္း)

ပလက္တီနမ္ အဆင့္

 • 25 အီးေမးလ္ အုိင္ဒီ
 • 50 စာမ်က္နွာ
 • 30GB SSD Storage
 • 400,000 ၾကည့္ရွူသူ ဦးေရ (တစ္လအတြင္း)

စိန္အဆင့္

 • အီးေမးလ္ အုိင္ဒီ အကန္႔အသတ္မရွိ
 • စာမ်က္နွာ အကန္႔အသတ္မရွိ
 • 50GB SSD Storage
 • 800,000 ၾကည့္ရွူသူ ဦးေရ (တစ္လအတြင္း)
အဆင့္တိုင္းတြင္ ဤအရာမ်ားပါ၀င္သည္။

ပင္မစာမ်က္နွာ

Content Management System

Install လုပ္ျခင္း & setup ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

slider ဒီဇိုင္း

စာအေရးအသားမ်ားထည့္သြင္းေပးျခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္ပုံစံ

ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္ အတြက္အဆင္ေျပစြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္း

ဆုိရွယ္ မီဒီယာနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

ဓာတ္ပုံ အယ္ဘယ္လ္

ေနာက္ဆုံးထြက္ HTML 5 - နည္းပညာ

အြန္လုိင္း၌ ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း

ဘေလာ့ခ္ အတြက္ ဖန္တီးျခင္း

Domain & Hosting ကို တစ္ႏွစ္စာ Free ရရွိႏိုင္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရးဆဲြျပီးေသာ ၀က္ဆုိက္ဒ္္မ်ား

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ လွပျပီး ေသသပ္ေသာ ၀က္ဆုိက္ဒ္ဒီဇိုင္းမ်ားကို MWS မွ အစအဆုံး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရစေ။

ေရးဆဲြျပီးေသာ ၀က္ဆုိက္ဒ္မ်ား